Прийом учнів до школи

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів

Зарахування, відрахування та переведення учнів закладів загальної середньої освіти починаючи здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»  

 

Правила прийому до закладу освіти

          Прийом дітей до 1-го класу закладу освіти здійснюється без конкурсного відбору. Відповідно до статті 9 розділу ІІ Закону України «Про повну загальну середню освіту» для здобуття початкової освіти забороняється проведення будь-яких заходів, спрямованих на перевірку знань, умінь, навичок дитини )крім закладів спеціалізованої освіти і приватних закладів освіти).

 

Черговість зарахування

          До 1-го класу забезпечується першочергове зарахування  дітей, які проживають на території обслуговування закладу освіти, що підтверджується офіційним документом, який містить інформацію про місце проживання дитини. Першочергово також зараховуються діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи є дітьми працівників цього закладу освіти.

 

Документи, які необхідно подати в школу

Для зарахування учня до школи батьки або особи, якi їх замiнюють, подають

– заяву встановленого зразку;

– копiю свiдоцтва про народження (під час подання копії пред’являється

оригінал відповідного документа);

– оригiнал або копiю медичної довiдки за формою первинної облiкової документації № 086-1/о  «Довiдка учня загальноосвiтнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профiлактичного огляду», затвердженою наказом Miністерства охорони здоров’я Украiни вiд 16.08.2010 року № 682, зареєстрованим в Mіністрестві юстицiї України 10.09.2010 року за № 794/18089.

У випадку подання копiй документiв оригiнали мають бути поданi до видання наказу про зарахування.

 

Документ, який підтверджує місце проживання дитини:

– довiдка про реестрацiю мiсця проживання особи (дитини або одного з iї батькiв чи законних представникiв) за формою згiдно з додатком 13 до Правил реєстрацiї мiсця проживання, затверджених постановою КМУ від 02.03.2016 р. № 207;

– витяг з Єдиного деравного демографічного реєстрк щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);

– довідка про взяття на облік внурішньо переміщеної особи (за формою згiдно з додатком до Порядку оформлення i видачi довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи, затвердженого постановою КМУ  вiд 01.10.2014 р. № 509 «Про облiк внутрiшньоперемiщених осiб»);

– документ, що засвiдчус право власностi на вiдповiдне житло (свiдоцтво про право власностi, витяг з Державного реестру речових прав на нерухоме майно, договiр купiвлi-продажу житла тощо);

– рiшення суду, яке набрало законної сили, про надання особi права на вселення до житлового примiщення, визнання за особою права користування житловим примiщенням або права власностi на нього, права на реестрацiю мiсця проживання;

– документ, що засвiдчус право користування житлом (договiр найму/пiднайму/оренди тощо), укладений мiж фiзичними особами  чи мiж юридичною i фiзичною особами, зокрема щодо користування кiмнатою в гуртожитку;

– довiдка про проходження служби у вiйськовiй частинi (за формою згiдно з додатком 10 до Правил реестрацiт мiсця проживання, затверджених постановою КМУ вiд 02.03.2016 р. № 207);

– акт обстеження умов проживання (за формою згiдно з додатком 9 до Порядку провадження органами опiки та пiклування дiяльностi, пов’язаноi iз захистом прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 р. № 866 «Питання дiяльностi органiв опiки та пiклування, пов’язаної iз захистом прав дитини»);

– акт обстеження матеріально-побутових умов (затверджений наказом Міністерства  праці   та   соціальної  політики України від 28 квітня 2004 олку № 95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.06.2004 р. за № 703/9302);

– iнший офiцiйний документ, що мiстить iнформацiю про мiсце проживання дитини та/або одного з її батькiв чи законних представникiв.

 

Зарахування на вільні місця

Батьки мають право подати заяву до будь-якого закладу загальної середньої освіти, до нього дитина може бути зарахована у разі наявності вільних місць. У випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу закладу загальної середньої освіти не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, проводиться зарахування на вільні місця  за результатами жеребкування (згідно вимог пункту 2 розділу ІІ Порядку зарахування, відрахування  та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти).

 

 

Графік прийому заяв до 1-го класу

на 2021-2022 навчальний рік

 

Щотижнево,

з 01.04 по 31.05.2021

 

Понеділок

16.00 –18.30

Вівторок

13.30 – 15.30

П’ятниця

  8.00 – 10.00

 

          З 01 вересня 2021 року буде відкрито перші класи:

Клас

Класний керівник

Кількість учнів

1-А

Левкович Людмила Володимирівна

30

1-Б

Погоруй Наталя Володимирівна

30

1-В

Поліщук Марія Анатоліївна

30

 

 

Теритирія обслуговування

Інформація про фактичну кількість здобувачів освіти станом на 04.01.2021 року

 

error: Content is protected !!